Nieuw wachtwoord instellen

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN | Mister Gig

Algemene Voorwaarden (zoals hierna gedefinieerd) van Mister Gig
In deze algemene voorwaarden en elders op de site wordt onder Mister Gig verstaan de handelsnaam van Bluecasters, gevestigd en kantoorhoudende te Delft, Nederland.

Mister Gig (en Mistergig.nl) is een handelsnaam van Bluecasters en als zodanig onderdeel van Bluecasters.

Het hoofdkantoor van Mister Gig is gevestigd op het adres:
Mister Gig
De Mirandastraat 55
2622BN Delft
Nederland
Tel: +31(0)15 2562321
E-mail: info[AT] mistergig.nl
Internet: www.mistergig.nl

KvK-nummer 71699783
BTW-nummer NL179232861.B02

Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waarbij Mister Gig haar diensten aan Opdrachtgevers (zoals hierna gedefinieerd) levert. De toepasselijkheid van de door de Opdrachtgever gehanteerde algemene- en/of inkoopvoorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Mister Gig: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Mister Gig een overeenkomst sluit;
Schriftelijk: per e-mail
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden

Indien één of meerdere der bepalingen in de onderhavige Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing.

Mister Gig en labels zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, cq. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen. Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden wordt op eerste aanvraag gratis door Mister Gig verstrekt.
In geval van een tekstueel betekenisverschil tussen de verschillende taalversies van de Algemene Voorwaarden, geldt dat de Nederlandse tekst steeds bindend is, tenzij de onderhandelingen en de correspondentie, voorafgaand en samenhangend met de offerte en/of de overeenkomst, plaats hebben gevonden in één der talen waarin deze voorwaarden zijn vertaald. In dat geval is de tekst van de betreffende vertaling bindend.

Aanbieding, overeenkomst, opschorting en ontbinding
1.1. Afspraken en toezeggingen zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk zijn bevestigd.
1.2. Alle bij een aanbieding verstrekte gegevens/informatie blijft (intellectueel) eigendom van Mister Gig en dient op eerste aanvraag geretourneerd te worden.
1.3 Mister Gig is tot het moment van levering te allen tijde gerechtigd de (koop)prijs van aan de Opdrachtgever geleverde diensten te verhogen met de meerkosten waarmee Mister Gig te eniger tijd wordt geconfronteerd wegens verhoging van invoer- en/of uitvoerrechten en/of heffingen van welke aard dan ook op de geleverde diensten, of kosten veroorzaakt door valutawijzigingen.
1.4. Alle aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van 30 (één maand) dagen.
1.5. Gedurende de looptijd van een overeenkomst kunnen onderdelen daarvan worden gewijzigd en/of aangevuld, indien Opdrachtgever en Mister Gig dit schriftelijk overeenkomen.
1.6. Mister Gig behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.
1.7. Een overeenkomst geldt eerst als tot stand gekomen na schriftelijke acceptatie, zoals omschreven in artikel 1.1., door de directie van Mister Gig of één door de directie van Mister Gig daartoe gemachtigde.
1.8. Overeenkomsten aangegaan door medewerkers van Mister Gig zijn bindend na schriftelijke bevestiging door de directie.
1.9. Mister Gig heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen uit een overeenkomst op te schorten, na schriftelijke ingebrekestelling, indien opdrachtgever haar verplichtingen uit een overeenkomst niet nakomt (zoals in het geval van een betalingsachterstand van Opdrachtgever).
1.10. Mister Gig heeft het recht een overeenkomst te ontbinden ingeval bij Opdrachtgever sprake is van het indienen van surséance van betaling, faillissement, tot boedelafstand overgaan, dan wel beslaglegging op het gehele of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd, komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld, enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt, een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen een daarvoor gestelde termijn niet voldoet, er een staking binnen zijn bedrijf plaats vindt, zijn bedrijf overdraagt of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, heeft Mister Gig door het enkel plaatsvinden van één der op gemelde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de Opdrachtgever op grond van door Mister Gig verrichte werkzaamheden en/of leveringen terstond en zonder dat enige waarschuwing en/of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen en het geleverde maar niet betaalde als eigendom van Mister Gig terug te vorderen, alles onverminderd het recht van Mister Gig op vergoeding van kosten, schade en interessen.

Intellectuele eigendomsrechten en vrijwaring
2.1. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op ontwerpen en materialen en de documentatie (zoals: rapporten, contracten, templates, offertes etc.) die door Mister Gig aan Opdrachtgever worden geleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij Mister Gig of diens licentiegever(s). Bovengenoemde rechten zullen door Opdrachtgever worden gerespecteerd. Dit betekent dat Opdrachtgever en haar medewerkers niet gerechtigd zijn, materialen waarop rechten als hiervoor bedoeld aan Mister Gig toekomen, op enigerlei wijze te openbaren, aan derden af te staan, in gebruik te geven, over te dragen dan wel te verveelvoudigen.
2.2. De auteursrechten van aanpassingen en toevoegingen van materialen, die in opdracht en voor rekening van Opdrachtgever zijn ontwikkeld berusten bij Opdrachtgever, tenzij dit anders is bedongen in de overeenkomst tussen Mister Gig en de Opdrachtgever. Deze auteursrechten zullen door Mister Gig worden gerespecteerd. De auteursrechten van de basismaterialen berusten echter bij Mister Gig.

Prijs en betaling
3.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.1.a Eventuele vrijstelling van BTW vindt plaats onder voorbehoud van wijzigingen van wettelijke regelingen.
3.1.b De standaard uurprijs is 50 Euro exclusief BTW.
3.2  Betalen op rekening
Betalingen door de Opdrachtgever bij maatwerktrajecten en/of het leveren van support door Mister Gig geschieden uitsluitend vooraf of, indien met de klant expliciet afgesproken, 50% vooraf en 50% direct na oplevering van de opdracht. In alle andere gevallen hanteert Mister Gig een betalingstermijn van 1 dag. De betaling dient te geschieden direct na oplevering of direct na ontvangst van de factuur.
3.3. Indien er sprake is van een overeenkomst langer dan één jaar, is Mister Gig gerechtigd de prijzen jaarlijks aan te passen op basis van het door CBS opgegeven prijsindexcijfer. Daarnaast behoudt Mister Gig zich het recht van het wijzigen van de prijzen voor met dien verstande dat zij 1 maand voor het wijzigen van de prijs Opdrachtgever schriftelijk van een dergelijke prijswijziging op de hoogte zal stellen.
3.4.a In de Gig Shop kunt u veilig betalen via internet.
Mister Gig biedt verschillende betaalmethoden om op een veilige wijze elektronisch te betalen:
- PayPal: Met PayPal kan de koper zowel vanaf zijn bank- of girorekening, zijn creditcard of zijn PayPal account geld overmaken. In geval van betaling via PayPal, worden 3% transactiekosten in rekening gebracht. Het totale bedrag wordt dus met 3% verhoogd.
- iDEAL: voor Nederlandse kopers is het mogelijk om via iDEAL te betalen. iDEAL is ontwikkeld door de gezamenlijke Nederlandse banken. Het systeem sluit daarmee aan op de vertrouwde systemen van Internet Bankieren en is een eenvoudige, snelle en veilige manier van online bestellen. In een paar stappen kan de koper een betaling uitvoeren.
- Bancontact / Mister Cash: Kopers uit Belgie kunnen via Bancontact / Mister Cash te betalen. Bancontact / Mister Cash is een initiatief van de gezamenlijke Belgische banken en staat voor een snelle, vlotte betaling zonder fouten. Bancontact / Mister Cash is beschikbaar voor mensen met een rekening bij o.a. de KBC, Dexia of ING bank. Dankzij de pincode is de transactie snel en veilig afgerond.
- Credit Card [Visa, MasterCard, Maestro]: De CreditCard is wereldwijd de meest gebruikte online betaalmethode. Tijdens het bestelproces kan de koper zijn creditcardnummer en de vervaldatum invullen. De koper dient er zorg voor te dragen dat exact de naam wordt overgenomen zoals die op de kaart staat vermeld. De betaling wordt vervolgens online geautoriseerd, zodat de koper direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd. In geval van betaling via Creditcard zal het aankoopbedrag met 3% worden verhoogd.
Alle betalingen verlopen via een beveiligde betaalomgeving. De gegevens van de koper zijn dus absoluut veilig.
3.4.b  In de webshop van Mister Gig zijn aankopen via internetbankieren en PayPal 100% beschermd.
- PayPal Verkopersbeschermingsprogramma zie link https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/buyer-protection
De Aankoopbescherming betekent dat indien een bestelde dienst niet wordt geleverd of niet aan de omschrijving voldoet, het volledige aankoopbedrag door PayPal zal worden terugbetaald aan de klant.
3.5 Bij hoge uitzondering kan met de Opdrachtgever een betalingsafspraak gemaakt worden. Betalingen op rekening dienen uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na factuurdatum plaats te vinden. In geval van een te late betaling is Mister Gig gerechtigd, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, de wettelijke rente over het openstaande bedrag aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de verschuldigde betaling te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Opdrachtgever naast het verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, advocaatkosten daaronder begrepen.
Betalingen op rekening dienen plaats te vinden in de op de factuur vermelde valuta en naar de op de factuur vermelde bankrekening. In alle andere gevallen zijn de kosten verbonden aan de overschrijving naar de betreffende bankrekening voor rekening van Opdrachtgever.
3.6. Tussen partijen kan worden overeengekomen dat Opdrachtgever, zonder hiervoor rente in rekening te brengen, één of meerdere voorschotten zal voldoen.
3.7. Klachten met betrekking tot de kwaliteit van dienstverlening of van andere aard moeten schriftelijk bij aangetekende brief bij Mister Gig binnen acht dagen na levering worden gemeld na constatering van het gebrek.
3.8. Overschrijding van bovenvermelde termijnen houdt in dat Mister Gig conform de overeenkomst geleverd heeft en de Opdrachtgever het geleverde ontvangen en geaccepteerd heeft en dat klachten niet meer in behandeling worden genomen.
3.9. Het indienen van een klacht ontslaat de Opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichting ten opzichte van Mister Gig.
3.10. De Opdrachtgever is niet bevoegd op het factuurbedrag enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering op Mister Gig in mindering te brengen

Informatie en geheimhouding
4.1 Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen, teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.
4.2 Met inachtneming van het bovenstaande is het Mister Gig toegestaan de naam van haar Opdrachtgevers aan derden te vermelden voor acquisitiedoeleinden.
4.3 Indien Mister Gig op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden vertrouwelijke informatie te verstrekken, en zij zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk recht van verschoning, is niet gehouden tot enige schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

Non concurrentiebeding
5.1. Partijen verplichten zich ten opzichte van elkaar tijdens de loop van de Overeenkomst en gedurende 1 jaar na beëindiging van de Overeenkomst geen personeel en/of enige medewerker, waaronder begrepen een medewerker, die al dan niet in dienst van Mister Gig werkzaamheden voor Mister Gig verricht, van elkaar in dienst te nemen. Zulks op straffe van een direct opeisbare boete ter grootte van een bruto jaarsalaris van desbetreffende werknemer.

Uitvoering van de werkzaamheden en annulering
6.1. Mister Gig zal de werkzaamheden met zorg verrichten overeenkomstig de met Opdrachtgever vastgelegde afspraken.
6.2. Het geven van opdrachten door Opdrachtgever op basis van een overeenkomst vindt digitaal plaats via aankoop in de Gig Shop.
6.3. Een opdracht wordt als aanvaard beschouwd, indien deze door Mister Gig via een email orderbevestiging is bevestigd.
6.4. De werktijden van medewerkers van Mister Gig liggen tussen 09.00 en 18.00 uur op normale werkdagen met een maximum van 40 (veertig) uur per week.
6.5. Indien op verzoek van Opdrachtgever door een medewerker van Mister Gig overuren worden gemaakt welke niet van toepassing zijn op de standaard werkzaamheden in Mister Gig, d.w.z. uren buiten de normale werktijd als vermeld in het voorgaande lid, wordt het voor de betreffende medewerker geldende tarief met betrekking tot de overuren vermeerderd met een toeslag van 50% in rekening gebracht.
6.6. Na bevestiging van een opdracht behoudt Mister Gig zich het recht voor om 100% van het factuurbedrag in rekening te brengen.
6.7. De Opdrachtgever draagt er zorg voor, dat alle gegevens, waarvan Mister Gig aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan een Opdrachtgever redelijkerwijs mocht begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Mister Gig worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Mister Gig zijn verstrekt, heeft deze het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
6.8. Indien door Mister Gig of door Mister Gig ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de website of server van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen andere digitale locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Wijziging en meerwerk bij maatwerktrajecten
7.1. Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een vaste prijs is overeengekomen zal Mister Gig de opdrachtgever van tevoren inlichten indien een door Opdrachtgever gewenste uitbreiding of wijziging van betreffende werkzaamheden een wijziging van de vaste prijs tot gevolg zal hebben. Bij meerwerk wordt het uurtarief van 50 Euro excl. BTW in rekening gebracht.

Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
8.1.De door Mister Gig te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Mister Gig kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
8.2.De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 6 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Mister Gig verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
8.3.Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Mister Gig, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Mister Gig geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
8.4.De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Mister Gig te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Mister Gig te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Mister Gig in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Mister Gig in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
8.5.Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Mister Gig opdracht gegeven heeft.
8.6.Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
8.7.Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Mister Gig de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Mister Gig, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Mister Gig te retourneren en de eigendom daarover aan Mister Gig te verschaffen, tenzij Mister Gig anders aangeeft.
8.8.Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Mister Gig daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
8.9.Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
8.10.In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Mister Gig en de door Mister Gig bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Overmacht
9.1 Ingeval van overmacht is Mister Gig naar haar keuze gerechtigd de gesloten overeenkomst te annuleren, dan wel het moment van levering op te schorten tot het moment waarop de overmacht heeft opgehouden te bestaan, zonder dat de Opdrachtgever jegens Mister Gig aanspraak kan maken op enige vergoeding.
9.2 Van overmacht aan de zijde van Mister Gig is in ieder geval sprake, indien zij na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt volledig en/of tijdig aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst, of aan de voorbereiding daarvan te voldoen, ten gevolge van oorlog, oorlogsschade, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, natuurrampen, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, niet tijdige afneming van gekochte zaken, daarvoor benodigde diensten en/of hulpmaterialen, alles zowel in het bedrijf van Mister Gig als bij derden van wie Mister Gig de zaken en/of diensten en/of de benodigde materialen geheel of gedeeltelijk moet betrekken en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of risico van Mister Gig ontstaan.
9.3 De Opdrachtgever blijft ingeval van overmacht de aan Mister Gig verschuldigde tegenprestatie verschuldigd onder aftrek van dat deel, dat geacht kan worden de tegenprestatie te zijn voor het geannuleerde, respectievelijk het opgeschorte deel van de overeenkomst.
9.4 Indien Mister Gig het opgeschorte deel van de overeenkomst later toch uitvoert, is de Opdrachtgever de geheel overeengekomen tegenprestatie verschuldigd, zonder enige korting.

Beperkte Aansprakelijkheid
10.1. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst zal de aansprakelijkheid van Mister Gig niet verder reiken dan tot vergoeding van het bedrag dat de Opdrachtgever aan Mister Gig verschuldigd is ingevolge de betreffende overeenkomst met de Opdrachtgever. Mister Gig verstrekt geen andere garanties dan die welke uitdrukkelijk in de individuele overeenkomst met de Opdrachtgever genoemd zijn. Iedere aansprakelijkheid van Mister Gig voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
10.2. Met inachtneming van het elders in dit artikel gestelde is Mister Gig in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van de geleverde diensten, voor een ander doel dan waarvoor deze naar objectieve maatstaven geschikt zijn.
10.3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat Opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij Mister Gig heeft gemeld onder overlegging bewijsstukken.
10.4. Opdrachtgever vrijwaart Mister Gig voor alle schade die Mister Gig mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door Mister Gig geleverde diensten, daaronder mede begrepen: - aanspraken van derden, werknemers van Opdrachtgever daaronder begrepen, die schade lijden welke het gevolg is van onrechtmatig handelen van werknemers van Mister Gig, die ter beschikking zijn gesteld van Opdrachtgever en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen; - aanspraken van derden, werknemers van Mister Gig daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf.

Toepasselijk recht en geschillen
11.1. De overeenkomsten tussen Mister Gig en Opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.
11.2. Alle geschillen worden, met uitsluiting van een andere rechter, beslecht door de Nederlandse bevoegde rechter, ook indien de Opdrachtgever in het buitenland is gevestigd en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zal aanwijzen. Mister Gig behoudt zich evenwel het recht voor een geschil met een buitenlandse Opdrachtgever te doen beslissen voor een buitenlands bevoegde rechter.
11.3. Alle geschillen tussen Mister Gig en Opdrachtgever, die in onderling overleg niet tot een voor beide partijen bevredigende oplossing resulteren, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

Verplichting Opdrachtgever
12.1. Opdrachtgever verplicht zich ervoor zorg te dragen dat zijn personeel en de personen van wie hij zich in verband met deze overeenkomst en de uitvoering daarvan bedient, de bepalingen omtrent wederuitvoer niet zullen schenden.
12.2 Opdrachtgever verplicht zich ervoor zorg te dragen dat zijn personeel en de personen van wie hij zich in verband met deze overeenkomst en de uitvoering daarvan bedient, geen misbruik maken van de Mister Gig CMS diensten en in het bijzonder van uitgegeven abonnementen op naam. Bij geconstateerd misbruik behoudt Mister Gig zich het recht voor alle uitgegeven abonnementen op naam van Opdrachtgever met onmiddelijke inwerkingtreding buiten gebruik te stellen. Tegelijk daarmee vervalt ieder recht op restitutie van betalingen gedaan door Opdrachtgever.
12.3 Opdrachtgever vrijwaart Mister Gig tegen alle aanspraken door derden uit hoofde van het niet voldoen aan hetgeen in dit artikel (33) is gesteld.
12.4 De Opdrachtgever is ermee bekend dat Mister Gig bij de uitvoering van de overeenkomst met de gebruiker gebruik maakt van de diensten van Rix-Pay en Stichting Uitvoering Escrow Services, waaronder de ter beschikkingstelling van een (online) systeem voor de uitvoering en afwikkeling van betaaltransacties (het (Rix-Pay) Platform), doch dat Rix-Pay en Stichting Uitvoering Escrow Services geen partij zijn bij de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Mister Gig en dat de Opdrachtgever hieraan in geen geval enige rechten jegens Rix-Pay en/of Stichting Uitvoering Escrow Services kan ontlenen. De Opdrachtgever doet hierbij (bij voorbaat) afstand van enige (toekomstige) vordering op Rix-Pay en/of Stichting Uitvoering Escrow Services. De Opdrachtgever zal tijdens de duur van de overeenkomst met Mister Gig alsook na beëindiging daarvan nimmer conservatoir danwel executoriaal beslag (doen) leggen op enige gelden die Rix-Pay of Stichting Uitvoering Escrow Services onder zich heeft of zal krijgen. Voorts verklaart de Opdrachtgever zich te allen tijde te houden aan de voorschriften en/of instructies van het (Rix-Pay) Platform en/of Mister Gig en de veiligheid van het (Rix-Pay) Platform te waarborgen.
In geval de Opdrachtgever overgaat tot annulering, is Mister Gig gerechtigd bij de Opdrachtgever redelijke (annulerings)kosten in rekening te brengen.

Hosting
13.1. Mister Gig staat evenwel niet in voor de ononderbroken beschikbaarheid, betrouwbaarheid en bereikbaarheid van de Hosting diensten. Als overmachtsituaties in de zin van artikel 8 van deze algemene voorwaarden gelden in ieder geval; storingen in de verbindingen met het internet; hardwarestoringen; storingen in (telecommunicatie) netwerken (zoals bijv. het elektriciteitsnetwerk); andere storingen die buiten de macht van Mister Gig liggen en voor haar redelijkerwijs niet te voorzien zijn.

Algemene Voorwaarden Mister Gig © Mister Gig 2016, Alle rechten voorbehouden.

TOP